BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Balansprognose en EMU-saldo

2021

2022

2023

2024

Activa

(im) Materiële vaste activa

194.201

201.707

202.579

200.309

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

293

293

293

293

Financiële vaste activa: Leningen

15.249

14.219

13.161

12.075

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

0

0

0

0

Totaal Vaste Activa

209.744

216.219

216.034

212.677

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

10.871

4.163

2.387

5.880

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

0

0

0

0

Uitzettingen <1 jaar

6.500

6.500

6.500

6.500

Liquide middelen

3.105

0

0

0

Overlopende activa

10.590

10.145

9.616

8.827

Totaal Vlottende Activa

31.066

20.808

18.503

21.207

Totaal Activa

240.811

237.027

234.537

233.884

Passiva

Eigen vermogen

73.669

69.194

68.868

69.317

Voorzieningen

37.205

35.640

34.072

32.502

Vaste schuld

112.266

102.084

111.874

103.635

Totaal Vaste Passiva

223.140

206.918

214.814

205.454

Vlottende schuld

9.671

22.109

11.723

20.430

Overlopende passiva

8.000

8.000

8.000

8.000

Totaal Vlottende Passiva

17.671

30.109

19.723

28.430

Totaal Passiva

240.811

237.027

234.537

233.884

EMU-saldo via mutaties in financiële activa en financiële passiva

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Activa

Financiele activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-1.694

-828

-969

-1.031

-1.058

-1.086

Uitzettingen

0

0

0

0

0

0

Vlottende activa

Uitzettingen

12.078

-15.791

0

0

0

0

Liquide middelen

495

13.338

-11.626

-3.105

0

0

Overlopende activa

3.667

0

-12.428

-445

-529

-789

Passiva

Vaste passiva

Vaste schuld

29.041

-11.800

-10.156

-10.182

9.790

-8.238

Vlottende passiva

Vlottende schuld

-8.901

3.090

-1.379

12.438

-10.386

8.707

Overlopende passiva

-2.175

-5.553

0

0

0

0

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

EMU SALDO

-3.419

10.983

-13.488

-6.836

-991

-2.344

EMU SALDO referentiewaarde

-5.777

-1.811

Verschil

12.794

-13.488

-6.836

-991

-2.344

Zoals te zien is in onderstaande tabel is het EMU-saldo van de gemeente Weert in 2019 negatief om in 2020 positief te worden en vanaf 2021 negatief.
In de drie eerstgenoemde jaren geeft de gemeente meer geld uit dan er binnenkomt, wat zich uit in het afsluiten van (kas)geldleningen. Hierdoor draagt de gemeente negatief bij aan het EMU-saldo van Nederland. In Europees verband is afgesproken dat het overheidstekort (EMU-saldo) maximaal 3% mag zijn. Binnen Nederland is dit tekort van 3% "verdeeld" tussen de verschillende overheden.
Indien het EMU-saldo meerdere jaren achtereen positief is, dan kan er sprake zijn van oppotten van gelden. Andersom geldt dat een meerjarig negatief saldo kan duiden op een structureel teveel spenderende gemeente. Beide scenario's zijn onwenselijk. Afwisseling tussen jaren van sparen en investeren is het wenselijke scenario.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54