BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Vervangingsinvesteringen

Ook voor 2021 wordt rekening gehouden met een aantal noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Uit het “overzicht vervangingsinvesteringen” blijkt dat de voor 2021 opgenomen investeringen een structurele jaarlast van € 45.607,- tot gevolg hebben. Een aantal vervangingsinvesteringen worden voor 2022 opgenomen waardoor de jaarlast voor de meerjarenraming € 153.507,- zal gaan bedragen.
Verder wordt rekening gehouden met noodzakelijke vervangingen van software. Als gevolg van de bepalingen in het BBV met betrekking tot software kunnen deze niet geactiveerd worden en komen de kosten volledig ten laste van het begrotingssaldo. Voor 2021 en 2022 wordt voorgesteld deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54