BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Reserves en voorzieningen

Saldo

Saldo

Saldo

Naam res./voorz.

1-1-2020

1-1-2021

Vermeerd.

Vermind.

1-1-2022

Reserves van de algemene dienst

R1000

Algemene reserve

26.400

11.358

0

-6.533

4.825

Reserves weerstandsvermogen

Algemene reserve weerstandscapaciteit

12.651

0

0

12.651

Risicobuffer bouwgrondexploitatie

11.451

0

0

11.451

Bestemmingsreserves

R2100

Reserve majeure projecten

24.410

0

0

R2103

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

73

73

0

0

73

R2106

Reserve dec. huisvesting onderwijs

6.153

6.615

407

7.022

R2147

Civieltechnische kunstwerken

1.014

1.036

134

-816

353

R2148

Asl-medewerker

162

0

0

0

0

R2151

Afkoopsom en ond en verv biesterbrug

2.261

2.350

88

0

2.438

R2152

Meerjarenonderhoud en vervang.sport

527

0

0

R2155

Herinrichting Sutjensstraat

106

0

0

0

0

R2156

Reserve gemeentelijk vastgoed

4.921

5.185

2.857

-4.102

3.941

R2158

Reserve sociaal domein

6.758

0

0

0

Reserve innovatie en transformatie sociaal domein

1.500

1.500

R2160

Res. Inburg.Particip. Niet-west. all

573

573

0

0

573

R2161

Reserve Combinatiefunctionarissen

115

55

0

0

55

R2162

Reserve bodemsanering

306

306

0

0

306

R2164

Bodemsanering. sloop Biest 1-3

394

659

0

0

659

R2165

Bestemmingsreserve afval

105

0

0

0

0

R2166

Reserve parkfac. en parkbeh. KH2.0

550

550

0

0

550

Bestemmingsreserve NMC

0

42

0

0

42

R2167

Bestemmingsreserve Groen

0

467

0

-275

192

Reserve energietransitie

2.000

2.000

R3101

Reserve KKK wijkaccommodatie

1.298

1.246

-52

1.194

R3102

Reserve accom.Batavierentreffers

2

1

0

-1

0

R3103

Res. 2 peuterspeelzalen Het Dal

116

113

0

113

R3104

Res. wijkaccommodatie Tungelroy

116

101

0

-14

87

R3106

Res. restauratie Martinustoren

54

47

0

-7

40

R3107

Res. aankoop St. Annamolen

4

3

0

0

3

R3108

Reserve JOP graswinkel

4

4

0

0

4

R3110

Reserve molenonderhoud

27

0

0

0

R3111

Reserve welzijn peuterspeelzaal WML

98

93

0

-5

87

R3113

Reserve verkoop oude milieustraat

512

494

0

-8

486

R3114

Reserve atletiekaccommodatie fase 1

1.017

976

0

-41

936

R3119

Afschrijving inrichting turnhal

193

183

0

-10

173

R3121

Best.res. kapitaallasten Warenmarkt

21

19

0

-2

17

R3122

Bestemmingsreserve Kiosk

10

10

0

10

R3123

Dekking kapitaallasten museum JvH

0

107

0

107

Reserve afschrijving stadhuis

17.646

0

-639

17.007

Reserve afschrijving Aan de Bron sporthal

3.910

0

-185

3.726

R2145

Risicobuffer bouwgrondexploitaties

8.351

0

0

0

0

R3227

Gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man

8

8

0

8

R3236

Egalisatiereserve SPUK

316

669

364

-69

964

R3237

Bestem.reserve verl.binnenstad

80

40

0

40

R3238

Pand Beemdenstraat 38

0

37

0

37

Subtotaal

87.054

82.577

3.850

-12.759

73.669

Voorzieningen van de algemene dienst

V1200

Voorziening Poort van Limburg

4.506

4.506

0

0

4.506

V1026

Voorz. vervangingsinv.riolering

20.116

24.221

-1.299

22.922

V1057

Voorz anterieure overeenkomsten ROBV

326

380

0

380

V1063

Voorz. oude verv.invest.rioleringen

7.876

7.613

0

-262

7.351

V1100

Voorziening woonruimten

921

921

0

0

921

V1057

Voorz anterieure overeenkomsten ROBV

0

0

0

0

0

V1064

Voorz. Pensioen zittende wethouders

1.090

1.090

0

0

1.090

V1067

Nog te maken kosten afgesloten grex

35

35

0

0

35

Subtotaal

34.870

38.766

0

-1.561

37.205

Totaal

121.924

121.343

3.850

-14.320

110.874

Saldo

Saldo

Saldo

Vermeerd.

Verminder.

1-1-2023

Vermeerd.

Verminder.

1-1-2024

Vermeerd.

Verminder.

Saldo 31-12-2024

Res AD

R1000

0

-3.094

1.731

0

-171

1.560

13

0

1.572

Ar weerst.

0

12.651

0

12.651

0

12.651

Ris. Bouwgr.

0

11.451

0

11.451

277

11.727

R2100

0

0

0

0

0

R2103

0

0

73

73

0

0

73

R2106

722

7.744

781

8.525

816

0

9.341

R2147

134

-132

354

134

-123

365

134

-277

222

R2148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R2151

88

0

2.526

88

0

2.615

88

0

2.703

R2152

0

0

0

0

0

R2155

0

0

0

0

0

0

R2156

2.871

-4.184

2.628

4.268

-4.268

2.628

4.375

-4.353

2.650

R2158

0

0

0

0

0

Inn soc domein

1.500

1.500

1.500

R2160

0

0

573

0

0

573

0

0

573

R2161

0

0

55

0

0

55

0

0

55

R2162

0

0

306

0

0

306

0

0

306

R2164

0

0

659

0

0

659

0

0

659

R2165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R2166

0

0

550

0

0

550

0

0

550

nmc

0

0

42

0

0

42

0

0

42

R2167

0

-191

1

12

0

13

204

0

217

Energ.tr

2.000

2.000

2.000

R3101

0

-52

1.142

0

-52

1.089

0

-52

1.037

R3102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R3103

0

113

0

113

0

113

R3104

0

-14

73

0

-14

58

0

-14

44

R3106

0

-7

34

0

-7

27

0

-7

21

R3107

0

0

3

0

0

3

0

0

3

R3108

0

0

4

0

0

3

0

0

3

R3110

0

0

0

0

0

0

R3111

0

-5

82

0

-5

76

0

-5

71

R3113

0

-8

478

0

-8

470

0

-8

462

R3114

0

-41

895

0

-41

855

0

-41

814

R3119

0

-10

163

0

-10

153

0

-10

143

R3121

0

-2

15

0

-2

13

0

-2

11

R3122

0

10

0

10

0

10

R3123

0

107

0

107

0

107

afs. gem huis

-639

16.368

-639

15.729

-435

15.294

afs. Aan de Bron

-185

3.541

-185

3.356

-176

3.180

R2145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R3227

0

0

8

0

8

0

0

8

R3236

364

-89

1.239

0

-83

1.156

0

-77

1.079

R3237

0

0

40

0

40

0

0

40

R3238

0

37

0

37

0

0

37

Subtotaal

4.179

-8.654

69.194

5.283

-5.608

68.868

5.905

-5.457

69.317

VZ AD

V1200

0

0

4.506

0

0

4.506

0

0

4.506

V1026

-1.303

21.619

-1.306

20.313

0

-1.309

19.005

V1057

0

0

380

0

0

380

0

0

380

V1063

0

-262

7.089

0

-262

6.827

0

-262

6.565

V1100

0

0

921

0

0

921

921

V1057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V1064

0

0

1.090

0

0

1.090

0

0

1.090

V1067

0

0

35

0

0

35

0

0

35

Subtotaal

0

-1.565

35.640

0

-1.568

34.072

0

-1.571

32.502

Totaal

4.179

-10.219

104.834

5.283

-7.176

102.941

5.905

-7.027

101.819

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54