BEGROTING 2021

BIJLAGEN

Taakveldenoverzicht meerjarenraming

Lasten

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Openbare orde en veiligheid

5.464

5.560

5.673

5.769

Crisisbeheersing en brandweer

3.763

3.866

3.975

4.066

Openbare orde en veiligheid

1.701

1.694

1.698

1.703

Verkeer, vervoer en waterstaat

11.331

10.688

10.807

11.056

Verkeer en vervoer

8.372

7.807

7.903

8.141

Parkeren

2.911

2.833

2.856

2.867

Recreatieve havens

13

13

13

13

Economische havens en waterwegen

18

18

18

18

Openbaar vervoer

17

17

17

17

Economische zaken en promotie

8.304

8.775

5.089

5.090

Economische ontwikkeling

872

807

774

774

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.910

6.426

2.771

2.771

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

215

310

311

311

Economische promotie

1.307

1.232

1.233

1.234

Onderwijs

5.744

5.650

5.541

5.524

Onderwijshuisvesting

2.268

2.202

2.202

2.168

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.476

3.448

3.339

3.356

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

18.096

18.101

17.999

18.025

Sportbeleid en activering

427

424

423

423

Sportaccommodaties

5.378

5.437

5.418

5.438

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

4.635

4.595

4.629

4.729

Musea

1.077

1.081

1.085

1.080

Cultureel erfgoed

700

742

747

753

Media

1.441

1.344

1.373

1.404

Openbaar groen en (openlucht) recrea

4.438

4.478

4.324

4.198

Zorg, inkomen en participatie

64.957

66.355

66.385

65.655

Samenkracht en burgerparticipatie

6.399

6.482

6.499

6.602

Toegangsteams

2.002

2.081

2.170

2.262

Inkomensregelingen

21.264

22.428

22.689

21.714

Begeleide participatie

8.194

7.802

7.281

6.898

Arbeidsparticipatie

2.752

2.790

2.586

2.641

Maatwerkvoorzieningen

1.143

1.163

1.183

1.203

Maatwerkdienstverlening 18+

12.754

13.107

13.345

13.529

Maatwerkdienstverlening 18-

8.558

8.585

8.731

8.875

Geëscaleerde zorg 18+

712

711

711

711

Geëscaleerde zorg 18-

1.179

1.206

1.190

1.220

Volksgezondheid en milieu

14.566

14.586

14.682

14.784

Volksgezondheid

2.368

2.369

2.406

2.434

Riolering

4.683

4.708

4.718

4.736

Afval

5.945

5.971

6.025

6.084

Milieubeheer

1.536

1.504

1.499

1.496

Begraafplaatsen en crematoria

34

34

34

34

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

8.852

6.165

6.082

3.103

Ruimtelijke ordening

1.246

1.254

1.255

1.250

Grondexploitatie (niet-bedrijventerr

5.394

2.976

2.977

Wonen en bouwen

2.212

1.935

1.850

1.853

Middelen, bestuur en algemeen beheer

4.342

4.348

4.305

4.297

Bestuur

2.002

1.974

1.960

1.961

Burgerzaken

1.384

1.408

1.393

1.383

Beheer overige gebouwen en gronden

956

966

952

953

Overhead

19.679

18.622

17.132

16.338

Overhead

19.679

18.622

17.132

16.338

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

3.272

2.213

1.264

1.876

Treasury

2.085

1.895

1.705

1.550

OZB woningen

307

314

321

327

OZB niet-woningen

Parkeerbelasting

Belastingen overig

25

26

27

27

Algemene uitkering en ov.uitkeringen

145

145

145

145

Overige baten en lasten

710

-167

-934

-173

Vennootschapsbelasting

10

10

10

10

Vennootschapsbelasting

10

10

10

10

Reserves

3.850

4.179

5.283

5.629

Mutaties reserves

3.850

4.179

5.283

5.629

Totaal lasten

168.467

165.252

160.252

157.156

Baten

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Openbare orde en veiligheid

123

123

123

123

Crisisbeheersing en brandweer

3

3

3

3

Openbare orde en veiligheid

120

120

120

120

Verkeer, vervoer en waterstaat

586

588

591

591

Verkeer en vervoer

505

505

505

505

Parkeren

41

42

44

44

Recreatieve havens

Economische havens en waterwegen

40

41

42

42

Openbaar vervoer

Economische zaken en promotie

6.655

7.268

3.615

3.615

Economische ontwikkeling

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.907

6.424

2.771

2.771

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

288

384

384

384

Economische promotie

460

460

460

460

Onderwijs

1.955

1.961

1.966

1.973

Onderwijshuisvesting

214

218

221

225

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.741

1.743

1.745

1.748

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

1.609

1.539

1.570

1.601

Sportbeleid en activering

Sportaccommodaties

917

935

954

973

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

492

400

408

416

Musea

Cultureel erfgoed

6

6

6

6

Media

186

190

194

198

Openbaar groen en (openlucht) recrea

8

8

8

8

Zorg, inkomen en participatie

15.556

15.927

15.893

15.383

Samenkracht en burgerparticipatie

722

741

752

770

Toegangsteams

Inkomensregelingen

13.542

13.963

13.914

13.382

Begeleide participatie

Arbeidsparticipatie

196

127

131

135

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkdienstverlening 18+

500

500

500

500

Maatwerkdienstverlening 18-

Geëscaleerde zorg 18+

596

596

596

596

Geëscaleerde zorg 18-

Volksgezondheid en milieu

13.097

13.216

13.337

13.458

Volksgezondheid

Riolering

5.600

5.643

5.687

5.730

Afval

7.472

7.547

7.624

7.702

Milieubeheer

14

14

14

14

Begraafplaatsen en crematoria

11

12

12

12

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

7.989

5.369

5.170

1.993

Ruimtelijke ordening

954

754

554

354

Grondexploitatie (niet-bedrijventerr

5.397

2.977

2.977

Wonen en bouwen

1.638

1.638

1.639

1.639

Middelen, bestuur en algemeen beheer

1.170

1.249

1.867

1.876

Bestuur

Burgerzaken

612

612

612

612

Beheer overige gebouwen en gronden

558

637

1.255

1.264

Overhead

290

129

90

76

Overhead

290

129

90

76

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

106.679

109.229

110.430

112.425

Treasury

1.877

1.769

1.622

1.532

OZB woningen

6.669

6.802

6.938

7.077

OZB niet-woningen

4.269

4.354

4.441

4.530

Parkeerbelasting

3.058

3.058

3.058

3.058

Belastingen overig

1.746

1.781

1.817

1.853

Algemene uitkering en ov.uitkeringen

87.440

90.194

91.896

93.717

Overige baten en lasten

1.620

1.271

658

658

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Reserves

12.759

8.654

5.608

5.457

Mutaties reserves

12.759

8.654

5.608

5.457

Totaal baten

168.468

165.252

160.260

158.571

Saldo

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Totaal saldo

3

1

-8

-1.418

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54