BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Baten en lasten 2021

Nr.

Programma

Lasten

Baten

Saldo

1

Openbare orde en veiligheid

5.463

123

5.340

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

11.331

586

10.745

3

Economische zaken en promotie

8.303

6.655

1.648

4

Onderwijs

5.744

1.955

3.788

5

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

18.097

1.609

16.488

6

Zorg, inkomen en participatie

64.956

15.556

49.400

7

Volksgezondheid en milieu

14.567

13.098

1.470

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

8.852

7.988

865

9

Middelen, bestuur en algemeen beheer

4.343

1.170

3.173

Totaal

141.656

48.740

92.917

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-103.407

Totaal

-103.407

Overhead

19.389

Vennootschapsbelasting

10

Totaal

19.399

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Totaal programma's (saldo)

92.917

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-103.407

Totaal overhead/vennootschapsbelasting

19.399

Totaal

8.909

Mutaties reserves per programma

Toevoeging

Onttrekking

PR02 Verkeer

222

-927

PR03 Economie

-176

PR04 Onderwijs

407

-165

PR05 Sport, cultuur, recreatie en OG

482

-732

PR06 Inkomen en participatie

-1.142

PR07 Volksgezondheid en milieu

-48

PR08 Volkshuisvesting en RO

-372

PR09 Middelen & Bestuur

2.739

-9.198

Totaal

3.850

-12.760

Geraamd resultaat

Saldo

Totaal saldo van baten en lasten

8.909

Toevoeging aan reserves

3.850

Ontrekking aan reserves

-12.759

Geraamd resultaat

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54