BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Baten en lasten 2021

Specificatie toevoegingen aan reserves

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Reserve civieltechnische werken R2147

Storting conform notitie reserves en voorzieningen

134

134

134

134

Reserve onderhoud en vervanging Biesterbrug R2151

Storting conform notitie reserves en voorzieningen

88

88

88

88

Programma 4 Onderwijs

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs R2106

Verrekening vanwege budgettaire neutraliteit

407

722

781

816

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Reserve SPUK R3236

Storting

364

364

0

0

Reserve groen

Storting

12

204

Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Reserve gemeentelijk vastgoed R2156

Reservering meerjarenonderhoudsplan

2.857

2.871

4.268

4.375

Algemene reserve R1000

Personele knelpunten

13

Totaal van de stortingen

3.850

4.179

5.283

5.629

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Reserve civieltechnische werken R2147

Aanwending cf begroting 2021

816

132

123

277

Algemene Reserve R1000

Digitalisering parkeren Prio 2021 nr. 16

100

0

Programma 3 Economische zaken en promotie

Reserve Warenmarkt R3121

Afschrijving economisch nut weekmarkt

2

2

2

2

Algemene Reserve R1000

Grootschalige evenementen Prio 2019 nr. 34

75

Algemene Reserve R1000

Parkmanagement R1000 amendement begroting 2019 III.A.3

15

Algemene Reserve R1000

Streetwise Prio 2021 nr. 18

34

34

Algemene Reserve R1000

Citymarketing Prio 2021 nr. 20

50

Programma 4 Onderwijs

Algemene Reserve R1000

Experimenten onderwijs en maatschappelijke stage Prio 19 nr. 28

165

125

0

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Reserve accommodatie Batavieren treffers R3102

Dekking kapitaallasten K630989

1

0

Reserve restauratie Martinustoren R3106

Dekking kapitaallasten K541999

7

7

7

7

Reserve atletiekaccommodatie fase 1 R3114

Dekking kapitaallasten K530106

41

41

41

41

Reserve inrichting turnhal R3119

Dekking kapitaallasten K530181

10

10

10

10

Reserve Sporthal Aan de bron

Dekking afschrijvingslasten

185

185

185

176

Algemene reserve R1000

Aanwending routeplanner cultuur

13

Algemene reserve R1000

Cultuurbeleid Prio 2021 nr. 19

53

53

Algemene reserve R1000

Aanwending typisch Weert Prio 2019 nr. 36

70

Reserve SPUK R3236

Vrijval tgv exploitatie sport

69

89

83

77

Reserve groen

Aanwending cf begroting 2021

275

191

0

0

Programma 6 Zorg, inkomen en participatie

Reserve Keent Kiest Kwaliteit – wijkaccommodatie R3101

Dekking kapitaallasten K630001

52

52

52

52

Reserve wijkaccommodatie Tungelroy R3104

Dekking kapitaallasten K630017

14

14

14

14

Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111

Dekking kapitaallasten K530046

2

2

2

2

Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111

Dekking kapitaallasten K530046

1

1

1

1

Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111

Dekking kapitaallasten K530047

3

3

3

3

Algemene reserve R1000

Aanwending incidentele kosten Wmo oud

618

Algemene reserve R1000

Vergunninghouders Prio 2020 nr. 24

100

100

Algemene reserve R1000

Burgerinitiatieven

45

45

Algemene reserve R1000

Aanvulling tekort Risse

211

144

54

Algemene reserve R1000

Samen aan de slag

96

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Reserve verkoop oude milieustraat R3113

Dekking kapitaallasten K721003

8

8

8

8

Algemene reserve R1000

Heerlijk Weert Prio 2019 nr. 29

30

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemene reserve R1000

Implementatie omgevingswet Prio 2019 nr. 30

122

Algemene reserve R1000

Implementatie omgevingswet Prio 2021 nr. 17

249

89

Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Reserve gemeentelijk vastgoed R2156

Aanwending onderhoud vastgoed

4.102

4.184

4.268

4.353

Algemene reserve R1000

Aanwending t.b.v. WinD

336

Reserve gemeentehuis

Aanwending ivm kapitaallasten

639

639

639

435

Algemene reserve R1000

Asbestsanering gemeentelijke panden Prio 2019 nr. 33

100

Algemene reserve R1000

Sturen op effecten Prio 2020 nr. 25

181

113

Algemene reserve R1000

BRO coördinator gecombineerd met BOR-BGT 0,5 fte 3 jaar Prio 2020 nr. 26

31

31

Algemene reserve R1000

Personele prioriteiten begroting 2020 nr 33; bedrijfsvoering a.g.v. uitbreiding fte's organisatie

100

Algemene reserve R1000

Personele knelpunten

367

262

117

0

Algemene reserve R1000

Vervangingen software verv. 2021 nr 7,8,9

420

180

Algemene reserve R1000

Aanwending begrotingssaldo

2.953

1.918

Totaal van de onttrekkingen

12.759

8.654

5.608

5.457

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54