BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Prioriteiten

Nr.

Omschrijving prioriteiten ten laste van structureel resultaat

Investering

afschr. termijn

kapitaal-lasten inclusief rente

expl.last excl. BTW

i (inc.) of s (struct)

Jaarlast 2021

Jaarlast 2022

Jaarlast 2023

Jaarlast 2024

Pr.

0,5%

1

b. Stelpost kleine verkeersknelpunten 2021 (budget t.b.v. kapitaallasten)

11.000

s

11.000

11.000

11.000

11.000

2

bij 1

Stelpost kleine verkeersknelpunten 2022

s

11.000

11.000

11.000

2

bij 1

Stelpost kleine verkeersknelpunten 2023

s

11.000

11.000

2

bij 1

Stelpost kleine verkeersknelpunten 2024

s

11.000

2

2

Minder steen, meer groen fase 2021 (plant ieder dag een boom)

185.000

40

5.550

10.000

s

15.550

15.550

15.550

15.550

5

bij 2

Minder steen, meer groen fase 2022

s

10.000

10.000

10.000

5

3

a. Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2021

s

24.150

24.150

24.150

24.150

2

bij 3

Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2022

s

42.500

42.500

42.500

2

bij 3

Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2023

s

53.000

53.000

2

bij 3

Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2024

s

48.000

2

4

Open club: herinrichtingsplan sportpark Boshoven

2.149.548

69.077

s

0

69.077

69.077

69.077

5

bij 4

Exploitatielast m.i.v. 2022 (voor de areaaluitbreiding)

22.700

s

0

22.700

22.700

5

5

Bemeteren netwerk openbare verlichting

100.000

15

7.167

s

0

7.167

7.167

7.167

5

6

Centrale meldkamer voor parkeergarages

40.000

s

40.000

40.000

40.000

40.000

2

bij 6

Dynamisch ledigen parkeerautomaten

-20.000

s

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

2

7

Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid

p.m.

p.m.

s

100.000

100.000

100.000

5

8

vanaf 2022: extra exploitatielasten omgevingswet

s

25.000

25.000

25.000

9

Ondernemersnetwerken (incl. Zakenblad)

s

30.000

30.000

30.000

30.000

3

10

Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerterheide (bandbreedte inv.kosten € 2.600.000 - € 3.000.000)

3.000.000

40

90.000

s

0

90.000

90.000

90.000

5

11

Snelfietsroute Weert-Nederweert (totaal € 4,2 miljoen, waarvan € 1 miljoen t.l.v. gem. Weert

1.000.000

40

30.000

s

30.000

30.000

2

12

Lokaal Gezondheidsbeleid

0

s

0

60.000

60.000

60.000

6

13

Ondersteuning Limburg Festival

25.000

s

0

25.000

25.000

25.000

5

Totaal

100.700

518.444

624.144

672.144

Budget prioriteiten

100.700

350.700

600.700

850.700

Nog te maken keuzes binnen prioriteiten

0

167.744

23.444

-178.556

NIET TOEGEKENDE PRIORITEITEN

14

Makelpunt (website implementeren waarop de aanbieders van faciliteiten zelf gegevens kunnen toevoegen en aanpassen)

12.500

1.500

i/s

0

1.500

1.500

1.500

15

Werkbudget voor grensoverschrijdende (provinciaal en landelijk) samenwerking tussen gemeenten en provincies

25.000

s

25.000

25.000

25.000

25.000

Nr.

Omschrijving prioriteiten ten laste van incidentele middelen

Investering

afschr. termijn

kapitaal-lasten incl. rente

expl.last excl. BTW

i (inc.) of s (struct)

Jaarlast 2021

Jaarlast 2022

Jaarlast 2023

Jaarlast 2024

Pr.

0,5%

16

Digitalisering parkeerproducten (in 2021 eenmalig kosten implementatie; daarna beheer en onderhoud digitaal loket uit bestaand budget)

100.000

i

100.000

2

17

Implementatie Omgevingswet

249.342

i

249.342

89.126

18

Continueren inzet Stichting Streetwise (2021 en 2022)

67.500

i

33.750

33.750

0

0

3

bij 18

financiering door Provincie (50%)

-33.750

i

19

Cultuurbeleid (geen structureel budget gevraagd)

52.500

i

52.500

52.500

5

20

Citymarketing

50.000

i

50.000

3

Totaal ten laste van algemene reserve

485.592

175.376

0

0

NIET TOEGEKENDE PRIORITEITEN

21

Professionalisering NMC (binnen bestaande budgetten opvangen)

40

20.000

i

0

0

0

0

5

Nr.

Omschrijving prioriteiten personeel en bedrijfsvoering

Investering

afschr. termijn

kapitaal-lasten inclusief rente

expl.last excl. BTW

i (inc.) of s (struct)

Jaarlast 2021

Jaarlast 2022

Jaarlast 2023

Jaarlast 2024

Pr.

0,5%

22

Structurele formatie-uitbreiding Schulddienstverlening (benodigd is € 288.576; hiervan kan € 41.386 zelf gefinancierd worden)

247.190

s

247.190

247.190

247.190

247.190

6

23

Behoud gemeentearchief (personele capaciteit)

52.000

s

0

52.000

52.000

52.000

5

24

Opleidingsbudget in balans met stijgende aantal mw in de afgelopen jaren (o.a. knelpunten)

222.417

s

0

222.417

222.417

222.417

9

25

MJOP

1.418.107

s

0

0

1.418.107

1.525.457

Totaal structurele lasten opgenomen in de begroting 2021-2024

247.190

521.607

1.939.714

2.047.064

NIET TOEGEKENDE PRIORITEITEN

26

Samenwerking op het gebied van economie te versterken via BIZ-en (0,4 fte schaal 10)

35.000

s

0

0

0

0

27

Uitbreiding formatie Publiekszaken met 0,69 fte bij behouden van de vrije inloop balie

36.300

s

0

0

0

0

28

Senior boa (1 fte)

65.000

s

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54