BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Prioriteiten

Nieuwe initiatieven of nieuw beleid worden via het budget prioriteiten gedekt. Het voorstel tot invulling van de prioriteiten 2021 en de richtinggevende invulling voor de jaren 2022 tot en met 2024 is opgenomen in de bijlage “Overzicht prioriteiten 2021-2024”.

Door de beperkte financiële ruimte die er is, zijn voor 2021 alleen de strikt noodzakelijke prioriteiten toegekend. Op verzoek van uw raad is ook inzichtelijk gemaakt welke prioriteiten wenselijk worden geacht, maar gezien de financiële situatie toch niet zijn gehonoreerd.

Nieuw beleid aan prioriteiten ten laste van structureel resultaat
Het totaal bedrag voor 2021 bedraagt € 100.700,-. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 zijn de prioriteiten met een structurele last wat betreft planning en kostenraming richtinggevend en worden niet door uw raad vastgesteld. De prioriteiten voor 2021 zijn concreet inzichtelijk gemaakt. Het prioriteitenoverzicht is ook bedoeld als totaaloverzicht van uit te voeren werken en geeft een doorkijk naar de volgende jaren.
In de begroting 2021 is uitgegaan van een budget voor prioriteiten voor de jaren 2022 tot en met 2024 van € 250.000,- per jaar waarbij rekening gehouden is met de cumulatieve doorwerking van dit budget ( € 250.000,- voor 2022, € 500.000,- voor 2023 en € 750.000,- voor 2024). De optelling van de gewenste prioriteiten is substantieel hoger, wat betekent dat er nog nadere keuzes gemaakt moeten worden voor 2022 en verder.

Prioriteiten ten laste van incidentele middelen
Daarnaast is een aantal prioriteiten opgenomen die incidenteel middelen vragen. Deze worden gedekt uit de algemene reserve.

Prioriteiten personeel en bedrijfsvoering
Ook de prioriteiten personeel en bedrijfsvoering zijn alleen toegekend voor de strikt noodzakelijke ontwikkelingen. Deze zijn verwerkt in de voorliggende begroting.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54