BEGROTING 2021

Programmaplan

PR06 Inkomen en participatie

Thema

Speerpunten

Monitoring sociaal domein

Sturen op maatschappelijk effect voor inwoners

Zelfredzaamheid

Regie op inburgering

Eenzaamheid terugdringen

Zorg en ondersteuning

Positieve Gezondheid

Armoedebeleid

Uitvoeringsplan sociaal domein

Nieuwe verwerving jeugdhulp en Wmo per 1-1-2022

Toekomstbestendig basisziekenhuis

Sociale samenhang en arbeidsparticipatie

Samen aan de slag: het tweede experimenteerjaar

Ontwikkeling Weert-Zuid

Passende huisvesting voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen

Bedragen x € 1.000
Lasten € 64.956
Baten € -15.556
Saldo € 49.400
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54