BEGROTING 2021

Programmaplan

PR07 Volksgezondheid en milieu

Thema

Speerpunten

Bewustwording

In- en externe bewustwording ten aanzien van energie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit

Werken in communicatieve netwerken

Landbouw

Verbeteren van bodem-, water- en luchtkwaliteit in het buitengebied

Natuur en landschap

Samen met de vele vrijwilligers en natuurorganisaties werken aan de ecologische en cultuurhistorische waarden van het Weerter landschap

Herstel en ontsnipperen van natuurlijke biotopen

Biodiversiteit

Beleidsnota + uitvoeringsprogramma “Herstel biodiversiteit”

Klimaatadaptatie

Aanpak wateroverlast/klimaatontwikkelingen

Meer vergroening en ontstening

Energie- en warmtetransitie

Weerter Routekaart Energietransitie

Regionale Energie Strategie

Transitievisie warmte

Afval

Bewustwording ten aanzien van zwerfafval

Verminderen bijzettingen en afvaldumpingen

Bedragen x € 1.000
Lasten € 14.567
Baten € -13.098
Saldo € 1.470
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54