BEGROTING 2021

Programmaplan

PR08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Thema

Speerpunten

Wonen

Bouwen op basis van behoefte in de stad en in de kerkdorpen, waarbij we tempo houden op bouwontwikkeling

Tijdelijke oplossingen om de nood te verzachten

Laarveld fase 3 op de markt

Aandacht voor specifieke doelgroepen

Verdere voorbereiding aardgas-proof maken van woningen

Ruimtelijke Ordening

Voorbereiding Omgevingswet

Opstellen Omgevingsvisie

Vervolg actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2011

Beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing en kernrandzones

Bedragen x € 1.000
Lasten € 8.852
Baten € -7.988
Saldo € 865
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54