BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Incidentele baten en lasten

In het overzicht incidentele baten en lasten worden de posten in de begroting opgenomen die een incidenteel karakter hebben.

Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. De in de begroting opgenomen posten moeten op basis van de bepalingen in het BBV worden toegelicht.

In de begroting 2021 zijn de diverse projecten/bestedingen als gevolg van de besluitvorming over de prioriteiten 2019 , 2020 en de in de begroting 2021 opgenomen voorstellen, gelet op de looptijd van de projecten, aangemerkt als incidenteel.
Omdat ook de tegenhanger in de vorm van de inzet van de algemene reserve een incidentele baat is en er per saldo geen sprake is van beïnvloeding van het saldo worden deze posten niet afzonderlijk toegelicht. In het overzicht "Specificatie toevoegingen en onttrekkingen reserves" bij het onderdeel Baten en lasten 2021 van de financiële begroting zijn deze posten per programma zichtbaar.

De posten die voor 2021 wel gevolgen hebben voor de bepaling of er sprake is van een structureel evenwicht zijn :
Incidentele baten:
Ruimte voor Ruimte € 600.000,-
Opbrengst verkoop Muntcomplex € 100.000,-
Project oneigenlijk grondgebruik € 235.000,-
Gedetacheerd personeel € 184.314,-

Incidentele lasten:
Project oneigenlijk grondgebruik € 235.000,-
Deskundigheid archeologie € 10.000,-
Visie religieuze gebouwen (kerkenvisie) € 10.000,-
Leerlingenvervoer € 2.000,-
Beleids- en actieplan statushouders € 202.960,-
WMO uitvoering vangnetoverleg € 10.000,-
LHBTI- emancipatiebeleid € 20.000,-
Vertrouwenscommissie € 3.200,-
Preventiemedewerker (ziekteverzuim) € 25.000,-
Voormalig personeel € 333.260,-
Gedetacheerd personeel € 184.314,-
Zorg en participatie € 41.686,-

Onvoorzien
In het bedrag voor onvoorziene lasten wordt elk jaar tot een bedrag van € 8.000,- rekening gehouden met incidentele lasten die gedurende het jaar kunnen opkomen.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54