BEGROTING 2021

Programmaplan

PR05 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Thema

Speerpunten

Sport

Toekomstbestendige sportverenigingen

Een gezond topsportklimaat

Recreatie en toerisme

Een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie

Cultuur

Goed georganiseerde basisinfrastructuur

Behoud van erfgoed, monumenten en cultuurhistorie

Cultuurhistorie als inspiratiebron voor verbetering van de leefomgeving

In Weert kan iedereen zichzelf zijn

Openbaar Gebied

Dynamisch groenonderhoud

Beheer en onderhoud afstemmen op biodiversiteit, energie en klimaatadaptatieopgaven

Verdergaande vergroening

Sport en spel inrichten naar doelgroep, leeftijd en behoefte

Steun voor initiatieven sociaal gebruik openbare ruimte

Bedragen x € 1.000
Lasten € 18.097
Baten € -1.609
Saldo € 16.488
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54