BEGROTING 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft de afgelopen jaren in termen van kwaliteit op diverse onderdelen onder spanning gestaan. Oorzaken hiervan waren de personele ombuigingen en toename van taken (mede door decentralisaties) welke zijn doorgevoerd zonder de bedrijfsvoeringsonderdelen hierop aan te passen. Aan de raad is in september 2018 een voorstel voorgelegd om de komende jaren te investeren in personele capaciteit en het toekomstbestendig maken van de organisatie. De uitvoering daarvan is sindsdien ter hand genomen en de diverse knelpunten in de loop van 2019 en 2020 opgelost.

De ambitie is om de gemeentelijke organisatie nog verder te verbeteren. 2021 is het laatste jaar van het programma WinD (Weert in Dynamiek). Daarmee zal de organisatieontwikkeling niet voltooid zijn, omdat dit een permanent proces is. Op basis van de strategische personeelsplanning zal steeds de focus van organisatieontwikkeling geactualiseerd worden.

De ondersteunende afdelingen (Financiën, Informatie, Concernstaf en Facilitair) werken aan een visie op de interne dienstverlening, waarvoor gezamenlijke uitgangspunten zijn geformuleerd als leidraad voor de inrichting van de dienstverlening aan de afdelingen. Hiermee wordt uniformiteit en richting gegeven aan de rol die de ondersteunende diensten bieden aan de ambtelijke organisatie. De implementatie daarvan zal grotendeels in 2021 plaatsvinden.

Op basis van regelmatige peilingen hoe de dienstverlening wordt ervaren, worden vervolgens de verbeterpunten opgepakt.

Strategisch personeelsbeleid
Om als gemeentelijke organisatie de maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden is het noodzakelijk op een gefundeerde wijze invulling te geven aan de diverse HR-activiteiten. Het strategisch HR-beleid houdt in dat door middel van een personeelsanalyse (van organisatie én bezetting) een personeelsplanning opgemaakt wordt om adequaat te acteren op huidige maatschappelijke omstandigheden en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Masterplan Digitale Transitie
In het laatste jaar van het Masterplan Digitale Transitie wordt, door middel van diverse projecten, vorm gegeven aan de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Dit geeft mogelijkheden om de digitale dienstverlening te professionaliseren en uit te breiden voor zowel de in- als externe dienstverlening. Binnen de organisatie is er een platform beschikbaar waarmee integrale stuurinformatie ontwikkeld en gepresenteerd kan worden. Daarnaast worden meer digitale middelen ingezet voor een efficiënte bedrijfsvoering, de interne werkomgeving en voor in- en externe samenwerking.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54