BEGROTING 2021

Paragrafen

Verbonden partijen

Inleiding
De gemeente Weert werkt samen met diverse organisaties, verenigingen, stichtingen, etc. Zodra deze samenwerking een combinatie is van een bestuurlijk én een financieel belang spreekt men van een verbonden partij. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag, dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplich-tingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap. Dit kan zijn via vertegenwoordiging in het bestuur of via het hebben van stemrecht. Partijen waarbij alleen een financieel risico bestaat, bijvoorbeeld een door de gemeente gesubsidieerde instelling, vallen hier niet onder. Verbonden partijen voeren vaak gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Het kunnen zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke organisaties zijn.

Nota verbonden partijen
In de raad van februari 2017 is de Nota verbonden partijen vastgesteld. Hierin is de visie van de gemeente Weert op verbonden partijen vastgesteld en zijn kaders opgenomen die gehanteerd worden bij het aangaan van samenwerking met een verbonden partij.

Deze paragraaf gaat in op de ontwikkelingen van bovengenoemde verbonden partijen/ samen-werkingsverbanden en de verwachte omvang van het eigen vermogen en vreemd vermogen. De lijst van verbonden partijen is opgenomen bij de onderdelen "Vennootschappen", "Gemeenschappelijke regelingen" en "Samenwerkingsverbanden".

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54