BEGROTING 2021

BELEIDSBEGROTING

Bestuurlijke samenvatting

In 2020 hebben wij u jaarstukken over het jaar 2019 gepresenteerd met een positief resultaat van € 3.309.000,-. Rekening houdend met enkele resultaatbestemmingen werd het daardoor ontstane tekort van € 97.000,- onttrokken uit de algemene reserve. Het structurele resultaat over 2019 was € 3.719.000,- negatief.

Bij de start van het begrotingsjaar 2020 hadden we een positief saldo voor 2020 van € 23.000,- en hielden we voor het jaar 2021 rekening met een nadelig saldo van € 67.000,-.

Door de COVID-19 crisis is ook geen 1e Tussenrapportage 2020 aan de raad aangeboden. Hierdoor zijn veel noodzakelijk financiële bijstellingen opgenomen in de Tussenrapportage 2020. Deze bijstellingen beïnvloeden het saldo voor 2020 negatief.

Met de mutaties in de tussenrapportage die een structurele doorwerking hebben voor de begroting 2021 is bij de samenstelling van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 rekening gehouden.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54