BEGROTING 2021

BELEIDSBEGROTING

Bestuurlijke samenvatting

In deze begroting zijn de programmateksten beperkt gehouden en is de informatie zoveel mogelijk in overzichtelijke tabellen gebundeld.

In de programmateksten is het benoemen van concrete resultaten en indicatoren in tabelvorm verder uitgewerkt. We zien dit nadrukkelijk als een groeiproces waar we vooral vanuit "Sturen op effecten" steeds beter invulling aan kunnen geven. Bij de door de gemeente Weert benoemde indicatoren zijn al streefwaardes aangegeven. Bij de set beleidsindicatoren die op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen zijn, is dit nog niet het geval. Bij beleidsnotities wordt aandacht gegeven aan de vertaling van het te bereiken maatschappelijk effect naar doelen en meetbare resultaten. Deze zullen dan vervolgens in de begroting een plek krijgen.

In de kolommen begroting 2020 zijn de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van juli 2020 verwerkt.

Alle bedragen in deze begroting zijn afgerond op duizenden euro's. Daardoor ontstaan kleine afrondingsverschillen in aansluitingen en opstellingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54