BEGROTING 2021

BELEIDSBEGROTING

Bestuurlijke samenvatting

In onderstaande tabel is het meerjarig verloop van het saldo weergegeven waarbij rekening is gehouden met de hierboven genoemde taakstellingen voor 2023 en 2024.
Bij het proces om te komen tot invulling van beide taakstellingen zal nadrukkelijk aandacht moeten zijn voor het dekken van structurele lasten met structurele baten, zodat langdurig evenwicht ontstaat.

2021

2022

2023

2024

Lasten begroting

168.468

165.252

160.251

157.155

Baten begroting

168.468

165.252

160.259

158.571

Saldo begroting

0

0

8

1.416

Saldo van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020 t/m raad juli.

Voordeel

Nadeel

Daling afschrijvingslasten

920

Stijging salarissen (m.n. CAO)

1.676

PR01

Veiligheidsregio Limburg Noord

148

PR02

Kosten van parkeren

130

PR02

Lagere bijdrage concessieovereenkomst

119

PR06

Voorziening dubieuze debiteuren inkomensregelingen

200

PR06

Lasten Bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie

590

PR06

Lasten IOAW

100

PR06

WMO

1.600

PR06

Loslaten neutraliteit sociaal domein

1.427

PR08

Bijdragen Boswaard

200

Gemeentefonds

2.759

OZB

421

Inzet algemene reserve ter dekking negatief resultaat

2.953

Overige verschillen (m.n. prijscompensaties)

1.305

TOTAAL

7.353

7.195

Per saldo

158

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54