BEGROTING 2021

Paragrafen

Vastgoed

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de begroting vastgoedbudgetten 2021.
Bij het opstellen van de begroting Vastgoed is uitgegaan van een volledige toedeling van kosten naar vastgoedobjecten en -objectgroepen.
Zoals aangegeven in het Vastgoed hoofdstuk van het Meerjaren Perspectief op Grondexploitaties en Vastgoed (MPGV) is de begroting afgestemd op de informatiebehoefte en de mogelijkheid tot periodieke rapportages van de vastgoedbudgetten. Transparantie en eenduidigheid zijn de kernwaarden op basis waarvan de begroting is opgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54