BEGROTING 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Het Rijk heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat vanaf 2020
een benchmark woonlasten wordt ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten
inzichtelijker te maken. Met de invoering van de benchmark stappen we in Nederland af van de
afspraak dat de ontwikkeling van de lokale lasten jaarlijks wordt gemonitord met de macronorm
onroerendezaakbelasting. In deze benchmark worden naast de onroerendezaakbelasting (OZB) ook
de riool- en afvalstoffenheffing vergeleken.

Het amendement Omtzigt zou het voor gemeenten mogelijk moeten maken om bij
sportaccommodaties, dorpshuizen en andere "instellingen van sociaal belang" voor de OZB het
woningtarief (in plaats van het niet-woningtarief) toe te passen. Door de Minister van Binnenlandse Zaken is inmiddels erkend dat het amendement een “dode letter” is. De regeling is juridisch- en technisch onbruikbaar. In een samenwerking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG wordt gewerkt aan een nieuwe regeling dan wel reparatiewetgeving.

De stelselwijziging Omgevingswet, samen met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), zal ingrijpende gevolgen hebben voor de legesheffing door gemeenten. Deze gevolgen zijn sterk afhankelijk van de lokale ambities, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes bij gemeenten en hun uitvoeringsdiensten. De inwerkingtreding is uitgesteld tot 1 januari 2022.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54