BEGROTING 2021

Paragrafen

Grondbeleid

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het gemeentelijke grondbeleid, de resultaten van de grondexploitatieberekeningen (geraamde opbrengsten en investeringen), de prognose van eventuele winstnemingen en de uitgangspunten omtrent de reserves in relatie tot de risico’s die zich voordoen binnen de grondexploitatieprojecten.
Voor de prognose van de opbrengsten, de investeringen en de informatie over de boekwaarde wordt verwezen naar het Meerjarenperspectief Grondexploitaties en Vastgoed 2020 (MPGV 2020, vastgesteld door de raad d.d. 14 juli 2020). Hierin zijn de opbrengsten, investeringen en resultaten van de grondexploitaties uitvoerig toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54