BEGROTING 2021

Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad.

De voor 2021 aangekondigde herziening van het gemeentefonds is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022.

Vanaf maart 2019 is onderzoek gedaan naar de verdeling van het gemeentefonds. Op basis van het onderzoek zouden verdeelformules ontwikkeld worden die zo goed mogelijk aansluiten bij de noodzakelijke kosten van gemeenten op de verschillende onderdelen van het takenpakket.

De nieuwe verdeling van de middelen zou een verschuiving naar grotere gemeenten betekenen. Ook zouden sommige gemeenten te maken krijgen met forse herverdeeleffecten.

Dit is aanleiding voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een verdere verfijning te laten onderzoeken.
In het najaar 2020 wordt naar verwachting een bestuurlijk besluit genomen over de nieuwe verdeling waarover dan het advies van de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur wordt ingewonnen.

Voor het einde van het jaar zullen de resultaten van de verfijning van de verdeelformules bekend gemaakt worden.

Dat betekent dat pas bij de Kadernota 2022 en de samenstelling van de begroting 2022 duidelijk is welke effecten dit voor Weert zal hebben.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54