BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

 PR02 Verkeer, vervoer en waterstaat

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Verschil
2021-2020

Lasten

10.012

10.124

11.331

1.207

Verkeer en vervoer

7.588

7.581

8.372

791

Parkeren

2.383

2.494

2.911

417

Recreatieve havens

9

12

13

1

Economische havens en waterwegen

21

19

18

-1

Openbaar vervoer

11

18

17

-1

Baten

620

707

586

-121

Verkeer en vervoer

580

644

505

-139

Parkeren

10

19

41

22

Recreatieve havens

0

0

0

0

Economische havens en waterwegen

36

38

40

2

Openbaar vervoer

-6

6

0

-6

Saldo

9.392

9.417

10.746

1.329

Lasten

Verkeer en vervoer
Op basis van het vastgestelde beheer- onderhoudsplan 2020 - 2030 civieltechnische kunstwerken nemen de onderhoudskosten ten opzichte van 2020 toe met € 716.000,-. Deze kosten worden verrekend met de reserve civieltechnische kunstwerken. De stijging is derhalve neutraal.

Parkeren
De kosten van parkeren nemen met € 130.000,- toe door hogere kosten van elektra, onderhoud en kapitaallasten.

Vastgoed
Binnen dit programma is voor vastgoed een negatief resultaat met betrekking tot parkeren van in  totaal € 355.000,- ten opzichte van de begroting 2020. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.

Baten

Verkeer en vervoer
Het grote verschil bij de baten wordt veroorzaakt door lagere bijdrage van derden van per saldo € 119.000,- op basis van de concessieovereenkomst. Door mutaties bij de gedetacheerde medewerkers en afspraken op basis van indexering is de raming bijgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54