BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

 PR08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Verschil
2021-2020

Lasten

5.273

7.923

8.852

929

Ruimtelijke ordening

1.181

805

1.246

441

Grondexploitatie (niet-bedrijventerr

2.584

5.361

5.394

33

Wonen en bouwen

1.508

1.757

2.212

455

Baten

11.259

7.674

7.989

315

Ruimtelijke ordening

709

661

954

293

Grondexploitatie (niet-bedrijventerr

8.975

5.391

5.397

6

Wonen en bouwen

1.575

1.622

1.638

16

Saldo

-5.986

248

865

617

Ruimtelijke ordening
Digitale basiskaart
Het product digitale basiskaart staat in de begroting 2020 onder het programma 9 Burgerzaken. Dit product staat in de begroting 2021 in programma 8 Ruimtelijke ordening. De lasten van Ruimtelijke ordening stijgen met € 630.000,- en de baten stijgen met € 293.000,-.

Bijdragen Boswaard
Vanwege de grote interesse in de kavels in het plan Boswaard wordt de bijdrage van Ruimte voor Ruimte (RvR) Limburg CV aan de gemeente voor 2021 naar boven bijgesteld. Voor 2021 wordt uitgegaan van een bijdrage van € 600.000,- (verkoop 15 kavels) in plaats van € 400.000,- (10 kavels). Voor 2022 wordt ongewijzigd uitgegaan van € 400.000,- (10 kavels). Voor 2023 wordt uitgegaan van € 200.000,- (resterende 5 kavels).

Anterieure overeenkomst
In 2020 was er sprake van een baat en een last van € 118.000,- inzake de voorziening anterieure overeenkomst. Dit is budgettair neutraal voor de begroting. In 2021 is deze baat en bijbehorende last niet opgenomen.

Grondexploitatie
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Wonen en bouwen
De bijdrage van de RUD is overgeboekt van Milieubeheer naar Wonen en bouwen. Dit is een stijging op Wonen en bouwen van € 232.000,-, maar dit is budgettair neutraal voor de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54