BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

 PR09 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Verschil
2021-2020

Lasten

14.244

7.035

4.342

-2.693

Bestuur

2.701

2.290

2.002

-288

Burgerzaken

1.887

2.090

1.384

-706

Beheer overige gebouwen en gronden

9.656

2.655

956

-1.699

Baten

8.396

1.728

1.170

-558

Bestuur

90

0

0

0

Burgerzaken

1.007

1.048

612

-436

Beheer overige gebouwen en gronden

7.299

680

558

-122

Saldo

5.849

5.307

3.173

-2.134

Lasten

Bestuur
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen de taakvelden voor de kosten van de bijdrage voor de veiligheidsregio ter hoogte van €  272.000,-. De kosten zijn op dit taakveld verminderd en toegevoegd aan de taakvelden Crisisbeheersing en brandweer en Volksgezondheid.

Burgerzaken
De lasten voor taakveld burgerzaken voor de digitale basiskaart zijn afgenomen met € 899.000,- ten opzichte van 2020. Voor een bedrag van € 630.000,- komt dit door een verschuiving van taakveld Burgerzaken naar taakveld Ruimtelijke ordening.
De kosten van het KCC staan met ingang van 2021 op dit taakveld begroot. Dit zorgt voor een lastenverhoging van € 218.000,-. In 2020 stonden deze kosten gerubriceerd onder overhead.

Baten

Burgerzaken
De afname in baten is te wijten aan een verschuiving van de digitale basiskaart ter hoogte van
€ 293.000,-. In de begroting 2021 staan deze baten verantwoord onder taakveld Ruimtelijke ordening

Vastgoed
Binnen dit programma is voor vastgoed per saldo een positief resultaat van in totaal € 1.404.000,- ten opzichte van de begroting 2020. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54