BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

 PR07 Volksgezondheid en milieu

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Verschil
2021-2020

Lasten

14.203

14.245

14.566

321

Volksgezondheid

1.714

1.969

2.368

399

Riolering

5.507

4.758

4.683

-75

Afval

5.518

5.474

5.945

471

Milieubeheer

1.438

2.013

1.536

-477

Begraafplaatsen en crematoria

26

31

34

3

Baten

13.153

12.871

13.097

226

Volksgezondheid

0

0

0

0

Riolering

6.822

6.353

5.600

-753

Afval

6.198

6.491

7.472

981

Milieubeheer

122

16

14

-2

Begraafplaatsen en crematoria

11

11

11

0

Saldo

1.049

1.372

1.470

98

Volksgezondheid
Eikenprocessierups
Het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups (€132.000,-) is overgeheveld van Volksgezondheid naar Openbaar groen. Deze overheveling is budget neutraal.

Combinatiefuncties
Met ingang van 2021 is de raming voor combifuncties grotendeels (€ 395.000,-) op dit taakveld opgenomen. Op Onderwijsbeleid en leerlingzaken is een raming van € 75.000,- opgenomen. In totaal is er voor combifuncties in 2021 dus € 470.000,- beschikbaar. In de begroting 2020 staan de ramingen op de taakvelden Onderwijsbeleid en leerlingzaken (€ 62.000,-), Sportbeleid en activering (€ 434.000,-) en Samenkracht en burgerparticipatie (€ 26.000,-). De raming is in 2021 € 52.000,- lager, hoofdzakelijk omdat er sprake was van een aanwending van de reserve combifuncties. Het is dus een budgettair neutraal verschil.

Riolering
Het taakveld riolering maakt onderdeel uit van het product riolering. Het product riolering is echter taakveld overschrijdend. Het product riolering is financieel een gesloten systeem.

Afval
Het taakveld afval maakt onderdeel uit van het product afval. Het product afval is echter taakveld overschrijdend. Het product afval is financieel een gesloten systeem.

Milieubeheer
De bijdrage aan de RUD (€ 232.000,-) is overgeboekt van Milieubeheer naar Wonen en bouwen. Dit is budgettair neutraal voor de begroting.
Daarnaast is er een post van € 45.000,- verlaagd inzake duurzaamheid. Deze lasten worden gedekt uit de reserve energietransitie.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54