BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

 PR04 Onderwijs

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Verschil
2021-2020

Lasten

5.969

5.690

5.744

54

Onderwijshuisvesting

2.690

2.379

2.268

-111

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.279

3.311

3.476

165

Baten

2.026

1.858

1.955

97

Onderwijshuisvesting

231

195

214

19

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.795

1.663

1.741

78

Saldo

3.943

3.832

3.788

-44

De baten en lasten (met uitzondering van toegerekende salariskosten) bij het taakveld onderwijshuisvesting zijn door de verrekening met de reserve huisvesting onderwijs budgettair neutraal.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54