BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

 PR03 Economische zaken en promotie

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Verschil
2021-2020

Lasten

6.356

5.612

8.304

2.692

Economische ontwikkeling

797

901

872

-29

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.395

2.931

5.910

2.979

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

347

307

215

-92

Economische promotie

1.817

1.473

1.307

-166

Baten

7.463

3.747

6.655

2.908

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6.338

2.931

5.907

2.976

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

333

355

288

-67

Economische promotie

792

461

460

-1

Saldo

-1.106

1.865

1.648

-217

Economische promotie
De prioriteit inzake bovenregionale evenementen is gehalveerd voor 2021. Derhalve zijn de kosten € 75.000,- lager. Omdat de prioriteit wordt gedekt uit de algemene reserve is dit verschil budgettair neutraal.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
BIZ vastgoed binnenstad loopt af in 2020. De nieuwe gaat in vanaf 2022, derhalve € 95.000,- lagere lasten en lagere baten voor 2021.

Economische ontwikkeling
De lasten inzake city marketing zijn € 100.000,- lager dan in 2020. In 2019 en 2020 was er een prioriteit toegekend. In 2021 loopt een periode waarvoor de prioriteit werd toegekend af. Ook deze prioriteit kwam ten laste van de algemene reserve. De mutatie is dus budgettair neutraal.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De lasten van de grondexploitatie nemen toe met € 2.975.000,-. De baten van de grondexploitatie nemen toe met € 2.975.000,-. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54