BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

Reserves

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Verschil
2021-2020

Lasten

5.962

4.094

3.850

-244

Baten

11.738

12.504

12.759

255

Saldo

-5.776

-8.410

-8.909

-499

Voor een toelichting op de reserves wordt verwezen naar het overzicht specificatie en onttrekkingen reserves bij het onderdeel "Baten en lasten 2021" waarin de mutaties per reserve en per programma zijn weergegeven.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54