BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Verschil
2021-2020

Lasten

8.377

3.303

3.272

-31

Baten

100.004

103.559

106.679

3.120

Saldo

-91.627

-100.256

-103.407

-3.151

Gemeentefonds/ algemene uitkering
De omvang van het Gemeentefonds/algemene uitkering is in 2021 afgerond € 3.160.000,- hoger dan in 2020. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutaties/verschillen:

  • aanpassing suppletie-uitkering integratie Sociaal domein en enkele decentralisatie-uitkeringen ad € 67.000,- negatief (decembercirculaire 2019; deels neutraal);
  • taakmutaties ad € 449.000,- positief (meicirculaire 2020, budgettair);
  • decentralisatie-uitkeringen ad € 111.000,- positief (meicirculaire 2020, neutraal);
  • vml. Sociaal domein Voogdij 18+ en Participatie-algemeen ad € 83.000,- positief (meicirculaire 2020, budgettair);
  • vml. Sociaal domein Wsw ad € 203.000,- positief (meicirculaire 2020, neutraal);
  • accres/ uitkeringsbasis ad € 1.409.000,- positief (meicirculaire 2020, budgettair);
  • lokale ontwikkelingen (aantallen) ad € 338.000,- positief (budgettair);
  • vervallen opschalingskorting ad € 445.000,- positief (budgettair);
  • stelpost vergrijzing ad € 200.000,- positief (budgettair).

Per saldo is van de hogere algemene uitkering € 401.000,- neutraal en € 2.759.000,- budgettair.

Hiernaast is een stelpost ad € 145.000,- (last) opgenomen omdat de decentralisatie-uitkering jeugdhulp AZC nog structureel in het Gemeentefonds zit; deze komt echter na sluiting van het AZC te vervallen (neutraal).

Voormalig personeel
In 2021 nemen de lasten voor voormalig personeel toe, omdat het aantal medewerkers dat niet meer actief werkzaam is voor de gemeente Weert licht stijgt. Hierdoor nemen de lasten voor uitkeringen in 2021 met € 31.000,- toe.

Onroerende zaakbelasting
Als gevolg van areaaluitbreiding en indexering is de opbrengst ten opzichte van 2020
€ 421.000,- hoger.

Vastgoed
Hier zijn de baten en de lasten van oneigenlijk grondgebruik van € 235.000,- begroot. Zie voor een toelichting de paragraaf Vastgoed

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54