BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

 PR05 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Verschil
2021-2020

Lasten

15.637

17.057

18.096

1.039

Sportbeleid en activering

1.012

1.138

427

-711

Sportaccommodaties

4.042

4.086

5.378

1.292

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

4.627

4.654

4.635

-19

Musea

1.162

1.563

1.077

-486

Cultureel erfgoed

199

374

700

326

Media

1.256

1.345

1.441

96

Openbaar groen en (openlucht) recrea

3.339

3.897

4.438

541

Baten

2.395

1.816

1.609

-207

Sportbeleid en activering

124

118

0

-118

Sportaccommodaties

1.437

1.059

917

-142

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

607

439

492

53

Musea

10

5

0

-5

Cultureel erfgoed

0

0

6

6

Media

184

184

186

2

Openbaar groen en (openlucht) recrea

33

11

8

-3

Saldo

13.242

15.242

16.488

1.246

Musea/cultureel erfgoed
Wegens herverdeling tussen taakvelden zijn lasten verschoven van taakveld Musea naar taakveld Cultureel erfgoed. Dit is neutraal voor de begroting.

Cultuurprestaties, cultuurproductie en cultuurparticipatie
De lasten voor de routeplanner cultuur zijn in 2021 € 118.000,- lager dan in 2020. Dit is budgettair neutraal omdat het bedrag in 2020 ten laste van de algemene reserve kwam.

Openbaar groen
De kosten van het taakveld Groen zijn toegenomen met € 540.000,-. Dit betreft voor € 132.000,- kosten inzake de bestrijding van de eikenprocessierups en voor € 63.000,- toerekening van interne loonkosten. Deze posten betreffen overhevelingen en zijn budgetneutraal. Vanuit ervaringscijfers en contracten is het bedrag voor onderhoud met € 80.000,- verhoogd.
Voor de uitvoering van groenwerkzaamheden bij GRP-projecten is er sprake van een stijging van de lasten van € 274.000,-. Deze worden verrekend met de reserve groen.
Het restant van de stijging heeft te maken met prijsindexaties.

Sportbeleid en activering
De kosten inzake combifuncties zijn vanaf begroting 2021 als één post opgenomen onder programma 7. Derhalve is er op programma 5 een voordeel van € 434.000,-. Dit is budgettair neutraal voor de begroting.
Daarnaast zijn er voor een bedrag van € 188.000,- aan verschuivingen binnen taakvelden binnen programma 5. Dit is budgettair neutraal voor de begroting.

Vastgoed
Binnen dit programma is voor vastgoed een negatief resultaat (saldo van baten en lasten) van totaal € 1.900.000,- ten opzichte van de begroting 2020. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54